DELÅRSRAPPORT Q2 2023/2024

VD-KOMMENTAR

ANDRA KVARTALET - HÖG KUNDAKTIVITET OCH STÄRKT LÖNSAMHET

Kundaktiviteten i våra bolag fortsatte på hög nivå. Samtliga affärsområden bidrog till en total omsättningsökning på 10 procent varav 1 procentenhet var organisk, i huvudsak relaterat till en lägre organisk försäljningstillväxt i kvartalet inom affärsområde Energy. Ökat mervärde i kombination med god produktmix och bra utfall från förvärv gav en EBITA-tillväxt på 25 procent med en mycket stark EBITA-marginal om 14,9 procent (13,2). Med tuffa jämförelser och en utmanande omvärld är det tillfredställande att vår decentraliserade affärsmodell med närhet till marknaden återigen visar på styrka.

MARKNADSUTVECKLING

Övergripande var affärsläget stabilt i de flesta av våra viktigaste kundsegment och geografier. Försäljningsutvecklingen var god avseende insatskomponenter till tillverkningsföretag inom försvars- och processindustrin. Orderingången för infrastrukturprodukter till stam- och regionnät var oförändrat stark medan investeringsviljan för större projekt inom sågverksindustrin var kvar på låga nivåer. Affärsläget inom segmenten elektronik, medicinsk och mekanisk industri samt specialfordon var stabilt liksom efterfrågan från kunder inom bygg- och installation. Ur ett geografiskt perspektiv var marknadsläget stabilt i Sverige och Danmark, avtagande i Finland men starkt i Norge. På våra huvudmarknader utanför Norden var affärsläget stabilt för våra bolag verksamma i Benelux och DACH medan det var fortsatt starkt i UK.

Tack vare hög resultattillväxt, god rörelsemarginal samt åtgärder för ett effektivare rörelsekapital var vårt kassaflöde från den löpande verksamheten starkt och uppgick till 603 MSEK (243) i kvartalet. R/RK stärktes från redan höga nivåer till 67 procent.

FÖRVÄRV

Vi fortsätter enligt plan att förvärva lönsamma och hållbara bolag som kompletterar och stärker våra nischstrategier. Hittills under räkenskapsåret har vi genomfört sex förvärv med en total årsomsättning på cirka 465 MSEK med hög lönsamhet. Efter kvartalets slut tecknades avtal om ytterligare ett förvärv; norska Control Cutter AS, som tillhandahåller ledande tekniska lösningar till den globala offshoremarknaden för avveckling av olje- och gasbrunnar. Bolaget är ett bra exempel på hur vi fokuserar på högpresterande verksamheter med stort tekniskt mervärde och hög lönsamhet. Med en stark balansräkning och en generellt positiv syn på förvärvsmarknaden arbetar vi aktivt med att fylla på och bearbeta vår välfyllda pipeline med intressanta förvärvskandidater inom samtliga affärsområden.

UTBLICK 

Vi ser i dagsläget ingen generell nedgång i kundaktivitet. Under kvartalet har dock den totala orderstocken minskat något i volym vilket återspeglar den gradvisa normaliseringen av kundernas orderläggning men också det osäkra makroläget. Vår tilltro till motståndskraften i våra strategiska positioner samt kvalitén i våra välfyllda orderböcker är oförändrad.

Vi följer marknadsläget noga och är ödmjuka inför dess påverkan framgent. Däremot finns det ingen tvekan om styrkan i vår väldiversifierade portfölj av entreprenöriella och agila bolag och dess förmåga att snabbt agera på utmaningar och samtidigt fånga framtida potential. Vårt huvudsakliga fokus är alltid att långsiktigt skapa stabil och lönsam tillväxt i enlighet med vårt mål att dubbla resultatet vart femte år. Mot den bakgrunden vill jag som vanligt avsluta med att rikta ett stort tack till alla engagerade medarbetare för ytterligare ett väldigt väl genomfört kvartal.

Niklas Stenberg
VD och koncernchef

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.